Kalender

mån
tis
ons
tors
fre
lör
sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2013
 

On Facebook

Kalender

18 maj 2013

Magasin

 

 

BYGGNATION AV MAGASINETMarkus Ljus skygge Markus Nästan hela styrkan De flesta av byggar styrkanSören I Spikar Tagen Sören I Spikar Tagen   

 

 

Tomas Åsberg Tomas ÅsbergBenka i full fart med hammaren Benka i full fart med hammaren Mikael sågar och Markus planerar fortsättningen Mikael och Markus i sågar tagen FRÅN BÖRJANKJELL-OVE OCH SÖREN VID BYGGSÅGENSÖREN OCH SUNE KLYVERLARSA,BENKA,GÖRAN OCH SÖREN TAR EN PAUSNU HÄNDER DET GREJERINGEN HÖJD SKRÄCK HÄR INTE 

 

Flygbilder

 

Skären som är världen

 

Flygbilder tagna 2011-06-09 över skären som är världen

Format är i orginal därav den höga upplösningen, spara bilderna och zomma in


Vårbilder

 

Vårbilder

 

2013-04-25   

Isen har börjat ge med sig vid öarna

 

 

 

 

 

 

 

 

22 April 2011

Långfredag

      

      

 

 

 

 

2012-05-14

          

 

2012-05-23

      

       

 

2012-05-24

Utanför bågviken

   

 

Vinterbilder

 

Vinterbilder

 

Dessa isberg skapades utanför Lill - örviken vid en sydlig storm på över 25 meter per sekund.

Termometern visade under 20 minus grader. Havsvatten ståndet steg 40 cm på mindre än ett dygn.

 

 


Isläggning över Tjäruskärsundet i November månad

 

 

 

10 februari 2012

 

Sommarbilder

 

Sommarbilder

 

Midsommarlunch skarsta hällan 2010

 

 

 

Bild på kajen från Sikhällan

 

 

 

Solnedgång ute på Lördagshällan

 

 

Kajen

 

 

Bild från fjärden, Snöan

 

 

Vågor bakom sikhällan

 

 

 

 

2012-07-17

   

 

 

Fiskevatten

 

Fiskebestämelse över Kråken och Tjäruskär

Här visas samandrag över gällande fiske bestämelser över Öre Fjärden. För bestämelse i helhet besök Fiskeriverkets hemsida. (FIFS2004:36))

 

FISKEBESTÄMMELSER FÖR VÄSTERBOTTENS KUST

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december norr om latitud 63´30 N (går vid Idas hälla).

Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.

De maskstorlekar för nät etc. som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

 

FREDNINGSTIDER

I Västerbottens kustvattenområde är allt fiske efter lax och öring förbjudet 1/10 – 31/12.

MINIMIMÅTT

För några fiskarter gäller minimimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets)

Lax 60 cm

Öring 50 cm

Harr 30 cm

 

FISKE MED NÄT OCH ANDRA REDSKAP

Vid kusten får var och en fiska fritt med nät, långrev, bur, handredskap och håv. En långrev får ha högst 100 krokar. Nätens antal begränsas till 6 st och en sammanlagd längd av högst 180 meter. Detta gäller per person i båten Yrkesfiskare och fiskerättsägare får fiska med obegränsat antal redskap.

 

FASTA REDSKAP

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt nätfiske efter lax och öring är förbjudet 1/4 – 10/6. Yrkesfiskare kan få dispens för fiske efter andra arter än lax och öring. Fiske efter lax och öring är förbjudet 1/10 – 31/12.

 

FREDNINGSOMRÅDEN

Utanför vissa älvmynningar finns fredningsområden, där särskilda bestämmelser gäller (Lögde-, Öre-, Ume-, Bure-, Kåge-, Byske- och Åbyälven samt Hörn-, Sävar- och Rickleån). Här är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring förbjudet dels 1/5 – 25 juni, dels 1/9 – 31/12.

 

KARTA ÖVER FREDNINGSOMRÅDE ÖRE ÄLV

 

 

Gränsen av fredningsområdet: Linjer i öster längs longituden 19 48,77 O och i söder längs latituden 63 25, 59 N till Storhällans sydligaste udde och därifrån till Järnäsus sydostligaste udde.

Restriktionsgräns 2: Linjer från Stickskärsskatan till Fjärdgrundets sydspets och från Fjärdgrundets nordspets till den västra av fjärdhällorna och vidare till Kylörens sydöstra udde.

 

FREDNINGSOMRÅDE GRÄNS

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet dels fr.o.m. den l maj t.o.m. den 25 juni, dels fr.o.m. den l september t.o.m. den 31 december

 

RESTRIKTINSGRÄNS 2

Allt fiske är förbjudet med undantag av fiske med ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och sådant fiske med handredskap där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Länsstyrelsen kan efter ansökan bevilja fiske rätt inom fredningsområde ifall vissa behov uppfylls.

 

FISKÅDRA

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång som det heter i lagtexten, ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran lämnas fri från fiskeredskap, så fisken kan passera. Bredden på ådran ska vara minst en sjättedel av vattnets bredd vid det vanligast förekommande lågvattenståndet. Vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd 300 meter ut mot det djupaste vattnet.

 

SÄLBESTÅND

Följande fakta ger en liten inblick hur lite fritids fiskare tar upp från havet

fakta om sälbestånd i östersjön kommer från www.havet.nu

Gråsäl bestånd Östersjön 2006 var 24 000 st Gråsäl äter ca 7 kilo fisk/dag 613 20000 kilo fisk/år 61320 ton/år

Vikare bestånd Bottenviken 2006 var 8 000 st Vikare äter ca 3.5 kilo fisk/dag 102 20000 kilo fisk/år 10220 ton/år

Ca 71540 ton fisk per år konsumerat av säl i Östersjön och Bottenviken

50 st fiskare som tar upp 40 kilo fisk per år blir 2 ton/fisk per år 

Kajen

 

Historia om kajfastigheten i Tjäruskär

Tjäruskärskajen

 

Kajen i Tjäruskärs hamn är definitivt värd ett eget kapitel. Den första anläggningen vilken bestod av en pråm och en enkel landgång, var i bruk under senare delen av 1920-talet och fram till dess att en riktig timrad kaj uppfördes under 1934. Såväl pråm som timrad kaj föranleddes av att Åsbergarna hade startat bogserbåtsverksamhet med säte i Kråken och med Tjäruskär som hemmahamn. Förutom att kajen var tilläggplats för bogserbåten Hera, nyttjades den vid behov av övriga boende i området. Vid behov engagerade bogserbåtbolaget några bybor för reparation/underhåll av kajen. Så genomfördes en tämligen omfattande renovering omkring 1953.

Bogserbåtsbolaget kom att byta ägare, under omständigheter som syntes något anmärkningsvärda och den nye ägaren var inte intresserad av att underhålla kajen varför den förföll allt mer. 1977 bildades en ekonomisk förening vars syfte enlig antagna stadgar var att förvalta föreningens anläggningar (kaj och magasinsbyggnad) på fastigheten med beteckningen Järnäs 5:58 i Tjäruskärs hamn. De fem medlemmarna/delägarna var Rederiaktiebolaget Sjötransport (som övertagit ångbåtsrörelsen), Nordmalings kommun, Västerbottens läns fiskeriförbund, Kråkens fiskförsäljningslag ekonomisk förening samt fiskebröderna Holmkvist från Lövudden i Skellefteåtrakten.

Föreningen hade storslagna planer på att bygga en ny kajanläggning och ett nytt magasin för drygt en miljon kronor och sökte statsbidrag till projektet. Kommu nens representant i föreningens styrelse var lika med kommunstyrelsens ordförande. På grund av skiftande politisk majoritet i kommunen kom kommunstyrelsens ordförande att uppträda i fyra olika gestalter under en nioårsperiod. Ordförande nr 1 sökte alltså statsbidrag. Ordförande nr 2 tog tillbaka ansökan. Under tiden använde Rederiaktiebolaget Sjötransport hamnfastigheten som skrot- upplag, utan medgivande från övriga medlemmar. Kommunstyrelsens ordförande nr 3 efterhandskonstruerade ett arrendekontrakt som gav Sjötransport fortsatt rätt att nyttja fastigheten som skrotupplag. Samtidigt kan vi konstatera att företaget aldrig fullgjorde sina skyldigheter som arrendator. Ägaren, Sjötransport AB hade under några år en verksamhet enbart på papperet. Det enda synliga beviset för ”verksamheten” var att mer och mer skrot och bråte samlades på den lilla fastigheten.

 

När föreningen hade förvaltat anläggningarna i sju års tid, var det förenat med direkt livsfara att beträda kajen. Det började bli allt mer uppenbart att den nye ägaren av anläggningarna i första hand hade frånsagt sig huvudansvaret beträffande underhållet. Bogserbåten Hera stod på land och började även den förfalla. Kråkenborna började under 1984 engagera sig och uppvaktade kommunen, länsstyrelsen, segelsällskap, tullen, kustbevakningen med flera med skrivelser. Samtidigt pågick ett intensivt agerande på länstidningarnas insändarsidor. Ortens lokalrevyer hade också inslag som rörde ämnet. Tjäruskärskajen var dessutom föremål för debatt i lokalradion, där företrädare för samtliga politiska partier ställdes mot väggen. Byns föreningar och många privatpersoner var klart inställda på att gå till botten med det som politiker och andra ställt till med. Även Länsstyrelsen gav nu i efterhand tillstånd för Rederiaktiebolaget Sjötransport att inneha skrotupplag på den aktuella strandtomten. Det bör nämnas att det rör sig om en tomt stor som en ordinär villatomt samt att den är belägen mitt i ett rekreationsområde och dessutom på område som lyder under bestämmelserna om strandskydd.

 

 

Efter att ha fört upp ärendet ända upp på regeringsnivå avgick ortsborna med en etappseger. Rederiaktiebolaget Sjötransport ålades att flytta den sönderrostade bogserbåten Hera, som då stått uppallad på stranden i 7 – 8 års tid. Hera såldes, rustades upp och avgick söderut sommaren 1988. Under 1988 anlitades dykare från Nordmaling för att undersöka kajens beskaffenhet under vattenytan. Iförd full grodmansutrustning och utrustad med en rejäl dolk attackerade Ove Häggström trävirket som legat under vatten i 54 år. Efter avslutad besiktning kunde han rapportera att stockarna överlag var kärnfriska. Kajägareföreningen som under flera års tid inte visat något som helst intresse av att få kajen renoverad, ansattes hårt av den lokala hembygdsföreningen och av enskilda ortsbor.Slutligen föll man till föga och riktade anbudsförfrågan till 3–4 företag. Underlaget var formulerat på ett minst sagt anmärkningsvärt sätt och gav följande förutsättningar: Ny kaj skulle uppföras i en storlek som motsvarade 60% av den gamla. På den sida som genom alla år erbjudit den bästa tilläggsplatsen, skulle man enligt samma underlag tippa stora mängder sten och jordmassor ut i vattnet.

 

Anbuden hamnade över lag mellan 700.000 och 1.000.000 kronor. Kommunstyrelsens ordförande nr 4 som var ansvarig för anbudsförfarandet hade därmed ”bevisat” att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Det var då som Åsbergarna under ledning av Leopold gick in med ett anbud på 350.000 kronor. Det fanns nu inte längre några hållbara ekonomiska ursäkter för att ytterligare förhala kajrenoveringen. Leopold, sönerna Sune och Göran samt Stig Karlsson fick jobbet. Den gamla timmerkajen revs ner till friskt virke cirka 50 centimeter under vattenytan och byggdes på till lämplig höjd. Beträffande längd och bredd behölls de ursprungliga måtten. Året var 1989. Projektet finansierades enligt följande:

Glesbygdsstöd 175.000:-

Fiskeristyrelsen 100.000:-

Länets fiskenämnd 20.000:-

Nordmalings kommun 20.000:-

Lån 35.000:-

Summa 350.000:-

 

Kajfastigheten med tillhörande anläggningar har numera övertagits av områdets hembygdsförening. Kajen underhålls kontinuerligt och ny förrådslokal, vilken även inrymmer en liten samlingslokal har byggts. Fastigheten nyttjas sedan åtskilliga år tillbaka för några av föreningens arrangemang, som start- och målplats för det årliga Kajloppet, utgångspunkt för barnens metartävling samt på senare år även för trubaduraftnar. 

Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Bengt-Erik Jonsson, 070-676 34 43

Kassör: Rolf Eriksson, 070-664 83 65

Sammankallande ledamot: Daniel Eriksson, 070-244 87 00

Ledamot: Göran Åsberg, 076-775 97 05

Suppleant: Mathias Näslund, 070-287 53 16

Suppleant: Jimmy Åsberg, 070-387 54 10

Suppleant: Mats Forsman, 076-814 60 75

 

 

 

Bygdegården

Bygdegård

 

Bokning av bygdegård sker genom anmälan till Sören Olofsson på tel 0703922017
Hyra medlem 250 kr
Hyra icke medlem 500 kr

Medlem är den som betalat medlemsavgiften 3 mån innan uthyrningsdagen. Vid kall väderlek kan en extra avgift på 100 kr tillkomma på grund av uppvärmning i stora salen. Hyran skall vara inbetald på konto bankgiro 5333-8331 innan bygdegården tas i bruk. Dukning mm kan i vissa fall göras kvällen innan om det inte är verksamhet där den som hyr bygdegården står för kostnader för material som förstörs. Städning skall vara utförd före kl 14.00 dagen efter uthyrningsdagen. Hämtning och återlämnande av nyckel sker efter överenskommelse med uthyraren.

 

Bygdegård 2012

 

 

 

 

 

 

Bygdegårdsskrapning 2011-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målning av Bygdegården 2011-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankbyte

 

 

Tankbyte

 

Aktuellt

 

 

 

Nästa sommar (2024) söker Kråken-Tjäruskär en ny krögare till resturangen nere på kajen. Är du den vi söker så kontakta någon från styrelsen i byaföreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.